Prakticne informacije

Statistika

PRIHODI ZAPOSLENIH NA OSNOVU NAKNADA,POMOĆI I/ILI NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

VRSTE ISPLATE

IZNOS KOJI SE NE OPOREZUJE

Naknade troškova službenog putovanja

 

 1. Dnevnice za službena putovanja u zemlji u skladu sa Odlukom o visini dnevnice za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, br. 50/07,10/08 i 16/09) i Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Sl. novine FBiH”, br.63/10 I 9/11)

Do 07.03. 2012. – 48 KM

Od 08.03.2012.  – 25 KM

 1. Dnevnice za službena putovanja u inostranstvo prema Odluci o visini dnevnice za službena putovanja za budžetske korisnike u FBiH, (Sl. novine FBiH, br. 50/07)

Od 90-160 KM - pregled po zemljama

 1. Dnevnice u zemlji kada je obezbijeđena besplatna ishrana

Umanjuje se za 30% dnevnice iz Odluke

 1. Troškovi prijevoza na službenom putovanju

U visini stvarnih troškova

 1. Troškovi noćenja na službenom putovanju

U visini stvarnih troškova u hotelu,izuzev hotela de lux kategorije

 1. Naknada za korištenje privatnog automobile u službene svrhe

U visni 20% cijene jedne litre utrošenog goriva po pređenom kilometru

 1. Naknada na ime troškova smještaja ako isti nije obezbijeđen ili se ne koristi.

Od 28.01.2010 do iznosa od 70% dnevnice(neoporezivo)

  

 

NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA ZAPOSLENIKA 

 

Troškovi prevoza na posao i s posla ako prevoz nije organiziran

U visini cijene mjesečne karte gradskog,prigradskog ili međugradskog javnog prevoza.

Naknada za korištenje vlastitog automobile za prevoz na posao i sa posla saglasno unutrašnjim aktima

Do 20% cijene jedne litre goriva po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene 1.5 mjesečne karte u javnom saobraćaju.

Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini 2% prosječne neto plaće FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Od 14.12-17.01.2013. (837,37x2%) - 16,75 po radnom danu


Od 18.01.-21.02.2013. (837,84x2%) -16,76 po radnom danu

Od 22.02.2013.-19.03.2013. (837,30x2%) - 16,75 po radnom danu

Od 20.03.2013.-16.04.2013. (836x2%) - 16,72 po radnom danu

Od 17.04.2013.-16.05.2013. (817x2%) - 16,34 po radnom danu

Od 17.05.2013.-18.06.2013. (828x2%) - 16,56 po radnom danu

Od 19.06.2013.-18.07.2013.(836x2%) - 16,72 po radnom danu

Od 19.07.2013.-15.08.2013. (846x2%) - 16,92 po radnom danu

Od 16.08.2013.-12.09.2013.(825x2%) - 16,50 po radnom danu

Od 13.09.2013.-17.10.2013.(841x2%) - 16,82 po radnom danu

Od 18.10.2013.-14.11.2013.(835x2%) - 16,70 po radnom danu 

Od 15.11.2013.-do objave novog podatka (832x2%) - 16,64 dnevno

Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika

U visini 300 KM mjesečno,a na ime troškova odvojenog života 50% od prosječne mjesečne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem obavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Naknada za smještaj rukovodioca federalnih organa izvršne vlasti (premijera, zamjenika premijera i ministra Vlade FBIH)

U visini 500 KM mjesečno,a za troškove odvojenog života 70% od prosječne mjesečne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku

Naknada za rad na terenu pod uslovom  da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 30 radnih dana neprekidno (od 08.03.2012.)

-20% od iznosa propisane dnevnice ako je osiguran smještaj I ishrana

-do visine propisane dnevnice ako je osiguran samo smještaj

-do 70% od iznosa propisane dnevnice ako je osigurana samo ishrana

 

 

Regres za godišnji odmor

U visini prosječne neto plaće u FBiH u posljednja tri  mjeseca prije isplate ili u visini 70% plaće zaposlenika utvrđene rješenjem o plaći isplaćene u posljednja tri mjeseca.

 

Otpremnina prilikom odlaska u penziju

                                                                                                    

U visini šest neto plaća zaposlenika islaćenih u prethodnih šest mjeseci ili  šest prosječnih neto plaća u FBiH prema zadnjem statističkom podatku ukoliko je to povoljnije za zaposlenika.

 

Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu od (28.01.2010.)

Do 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ,za svaku navršenu godinu rada kod tog  poslodavca.

Naknada troškova liječenja zaposlenih,a od 28.01.2010. i članova porodice

U visini stvarnih troškova prema dokumentaciji (računu-fakturi)

Naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenja ili člana njegove uže porodice, a od 28.01.2010. i u slučaju smrti penzionisanog zaposlenika.

U visini stvarnih troškova sahrane,a najviše do iznosa 4 prosječne neto plaće u FBiH za prethodna 4 mjeseca

Jubilarna nagrada za navršeni određeni broj godina neprekidnog radnog staža kod istog poslodavca  i to:

5 god……0,5 prosječne mjesečne plaće

10 god……1 prosječna mjesečna plaća

15 god……1,25 prosječne mjesečne plaće

20 god…..1,50 prosječne mjesečne plaće

25 god…….1,75 prosječne mjesečne plaće

30 god……. 2 prosječne mjesečne plaće

35 god…….2,5 prosječne mjesečne plaće

(Osnovica je prosječna plaća ostvarena u FBiH u prethodna tri mjeseca,u momentu isplate,a prema posljednjem statističkom podatku)

NOVČANE POMOĆI ZAPOSLENICIMA

 

 1. Novčana pomoć u slučaju nastanka

-teškod invaliditeta zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta)

-teške bolesti zaposlenika ili člana njegove uže porodice

-hirurške intervencije na zaposleniku izvršene iz zdravstvenih razloga I po preporuci ljekara

Jednokratno u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljenjem statističkom podatku,ako je to povoljnije za zaposlenika.

 

PRIHODI KOJI NE ULAZE U DOHODAK

 

 1. Pokloni koji poslodavci daju zaposleniku jednom ili više puta u toku godine u novcu,stvarima,uslugama ili pravima povodom državnih  i vjerskih praznika i/ili jubileja firme i slično

Do iznosa od 30% prosječne neto plaće u FBiH za taj mjesec na godišnjem nivou

 

PRIHODI OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI KOJI SE NE SMATRAJU KORISTIMA

 1. Posebna radna odjeća sa znakom poslodavca
 1. Posebni ljekarski pregledi po osnovu posebnih propisa
 1. Sistemski kontrolni pregledi za sve zaposlene
 1. Razni oblici obrazovanja i stručnog usavršavanja u vezi sa djelatnosti koji su neophodni za ostvarivanje prihoda poslodavaca.

PRIHODI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM

 1. Prihodi po osnovi sudjelovanja u raspodjeli dobiti privrednih društava (dividend ili udjeli)

 

 1. Penzija rezidenata,bilo da je stečena u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini.
 1. Pomoći i druga primanja ostvarena po osnovi posebnih propisa o pravima ratnih vojnih invalida I civilnih žrtava rata,osim plaće
 1. Socijalne pomoći,primanja odnosno donacije koje fizička lica ostvaruju po osnovu darovanja pravnih I fizičkih lica za zdravstvene potrebe(operativne zahvate,liječenja,nabavku lijekova I ortopedskih pomagala),koja nisu plaćena osnovnim,dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem.
 1. Dječiji dodatak i novčana sredstva za opremu novorođenčeta.
 1. Nasljedstva i pokloni na koje se porez plaća po drugim federalnim ili kantonalnim propisima.
 1. Prihodi od prodaje imovine koja je korištena u lične svrhe.
 1. Nadoknade štete u slučaju elementarnih nepogoda.
 1. Osiguranje ili druga naknada štete načinjene na imovini,u iznosu koji je upotrijebljen za zamjenu ili popravak oštećene imovine.
 1. Nagrade osvojene,odnosno dobivene u novcu,i /ili pravima za pokazano znanje u kvizovima I drugim sličnim natjecanjima.
 1. Prihodi zaposlenika po psnovu naknada,pomoći i/ ili nagrada,isplaćeni od strane poslodavca za jedan porezni period,najviše do iznosa utvrđenog Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”,BR.67/08 I 4/10)
 1. Nagrade za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja,culture,nauke I dr.koje dodjeljuju organi vlasti povodom obilježavanja značajnim datuma.

 

PRIHODI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

 1. Prihode na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda
 1. Prihodi invalidnih osoba koje su zaposlene u privrednom društvu, ustanovi ili radionici te radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida.
 1. Prihodi po osnovi naknada šteta uposlenicima po osnovi posljedica nesreće na radu.
 1. Prihodi po osnovi naknada šteta uposlenicima po osnovi posljedica nesreće na radu.
 1. Prihodi po osnovi nagrada članovima Akademije nauka i umjetnosti BiH I nagrada za tehničko-tehnološke inovacije
 1. Naknade osuđenim osobama za vrijeme odsluženja kazne u odgojno-popravnim odnosno kazneno-popravnim ustanovama.
 1. Prihode po osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju, ne veće od 75% prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku, nadležnog organa za statistiku.
 1. Prihodi koje ostvare učenici i student putem učeničkih i studentskih udruženja tokom jedne kalendaraske godine, do iznosa četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
 1. Nagrade učenicima i studentima osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema i  organizovanim školskim i visokoškolskim takmičenjima, do visine dvije prosječne neto plaće po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadležnog organa za statistiku.
 1. Dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organiziraju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka ne prelazi iznos od 1.000,00 KM
 1. Naknada plaće isplaćene licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv.
 1. Prihodi po osnovu kamate na štednju u bankama,štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima (žiro račun,devizni računi I dr.) i kamate na državne obveznice.

 

PROSJEČNE TROMJESEČNE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BIH

PERIOD

IZNOS

"SLUŽBENE NOVINE        F BIH"

XI/13-I/14

843,00

31/14, 19.03.2014

II/14

822,00/1255,00

30/14, 18.4.2014

XII/13-II/14

839,00

30/14, 18.04.2014

III/14

831,00/1268,00,00

37/14, 16.05.2014

I/14-III/14

834,00

37/14, 16.05.2014

IV/14

836,00/1277,00

48/14, 18.06.2014

II/14-IV/14

830,00

48/14, 18.06.2014

     

 

 

 

NAJNIŽA PLAĆA

 

Najniža bruto i neto satnice propisane su Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije („Službene novine FBiH“, broj 54/05), Odlukom Vlade Federacije (Službene novine FBiH“, broj 22/08) i Stavom Federalnog ministarstva finansija broj: 03-02-1074/09 od 17.02.2009. godine.

Od 01.01.2009. godine iznosi:

Najniža neto satnica                    2,05 KM

Najniža bruto satnica                  2,97 KM

Najniža osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se svaki mjesec kao proizvod najniže bruto satnice i punog radnog vremena u mjesecu u kojem se vrši obračun (8 sati x broj radnih dana u tom mjesecu).

 

PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ZAPOSLENIH U FBIH

MJESEC 2013.

NETO PLAĆA

BRUTO PLAĆA

"SLUŽBENE NOVINE F BIH" br.

DATUM OBJAVE

JANUAR

836

1.277

22/13

20.03.2013.

FEBRUAR

817

1.246

30/13

17.04.2013.

MART

828

1.263

38/13

17.05.2013.

APRIL

836

1.276

47/13

19.06.2013.

MAJ

846

1.292

56/13

19.07.2013.

JUNI

825

1.258

63/13

16.08.2013.

JULI

841

1.285

71/13

13.09.2013.

AVGUST

835

1.275

81/13

18.10.2013.

SEPTEMBAR

832

1.270

90/13

15.11.2013.

 

                            STOPE   I  OSNOVICE  POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE

 

STOPA POREZA NA DOHODAK                                10%

Plaćanje poreza na dohodak od :

- nesamostalne djelatnosti vrši se pri svakoj isplati,odnosno prvog narednog dana,

- samostalnu djelatnost, zakup nepokretne ili pokretne imovine I paušalno plaćanje poreza do 15-og u mjesecu za protekli mjesec,

- drugih samostalnih djelatnosti prilikom svake isplate/naplate,

- imovine i  imovinskih prava prilikom svake naplate,

- od ulaganja kapitala i dobitaka od igara na sreću prilikom svake isplate prihoda,odnosno dobitaka.

LIČNI ODBITAK

FAKTORI LIČNOG ODBITKA

IZNOSI LIČNOG ODBITKA

GODIŠNJE                MJESEČNO

Osnovni lični odbitak

1,00

300,00                     3.600,00

Izdržavani bračni drug, odnosno izdržavani partner u vanbračnoj zajednici (zajednica najmanje 3 godine)

0,50

150,00                     1.800,00

Izdržavani bivši bračni drug, kojemu obveznik plaća alimentaciju

0,50

150,00                      1.800,00

Izdržavano prvo dijete

0,50

150,00                      1.800,00

Izdržavano drugo dijete

0,70

210,00                      2.520,00

Izdržavano treće i svako sljedeće dijete

0,90

270,00                      3.240,00

Izdržavanje djece iz prethodnog braka, za koje obveznik plaća alimentaciju

0,50; 0,70; 0,90

150,00-270,00          1.800-3.240

Ostali izdržavani članovi uže porodice koji sa obveznikom žive u zajedničkom domaćinstvu

0,30

90,00                          1080,00

Utvrđena lična invalidnost i utvrđena invalidnost svakog izdržavanog člana uže porodice

0,30

90,00                           1080,00

 

Napomena: Izdržavanim članovima uže porodice I izdržavanom djecom smatraju se fizička lica čiji dohodak I drugi prihodi koji se ne smatraju dohotkom u godini za koju se utvrđuje porez na dohodak ne prelaze iznos osnovnog ličnog odbitka. Djecom se smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke izdržavaju i djeca za koju roditelji plaćaju alimentaciju. Drugim izdržavanim članovima uže porodice smatraju se roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog druga, te preci i potomci u pravoj liniji ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa poreznim obveznikom (a i bivši bračni drug i djeca za koje porezni obveznik plaća alimentaciju).

STOPE DOPRINOSA

 

 

Iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika na teret obveznika-iz osnovice

Na isplaćena lična primanja na teret poslodavca-na osnovicu

17% za penzijsko i invalidsko osiguranje

12,5% za osnovno zdravstveno osiguranje

31% Ukupna stopa doprinosa iz bruto plaće.Plaćanje doprinosa vrši se na dan isplate.

6,0% za penzijsko i invalidsko osiguranje

4,0% za osnovno zdravstveno osiguranje

0,5% za osiguranje od nezaposlenosti

10,5% Ukupna stopa doprinosa na bruto plaću.Doprinose ne plaćaju nerezidenti isplatioci.Plaćanje doprinosa vrši se na dan isplate.

Stope doprinosa za samostalne poduzetnike

Osnovica za obračun doprinosa samostalnih poduzetnika u 2014.god. (“Službene novine FBiH,broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

23,0% za penzijsko i invalidsko osiguranje

16,5% za osnovno zdravstveno osiguranje

2,0% za osiguranje od nezaposlenosti

41,5% Ukupne stope doprinosa na osnovicu

Plaćanje doprinosa se vrši do 10-tog u mjesecu za protekli mjesec

Obveznik

Mjesečna osnovica

Samostalna djelatnost slobodnog zanimanja(samostalne djeltanosti ,zdravstvenih radnika,veterinara,advokata,notara,revizora,poreznih savjetnika,samostalnih računovođa,inžinjera,arhitekata,prevoditelja,turističkih vodiča I dr.sličnih djelatnosti) koji dohodak utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga

1.399,00

Samostalna djelatnost obrta i srodne djelatnosti koji dohodak utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga

827,00

Samostalna djelatnost obrta ili samostalna djelatnost slobodnog zanimanja koja porez na dohodak plaća paušalno

700,00

 

Obveznici zaposleni na teritoriji FBiH kod nerezidenata Federacije,obveznici zaposlenih kod humanitarnih organizacija nerezidenata Federacije-osnovica zavisi od stručne spreme 1.218,00; 2.436,00;3.654,00

Plaćanje doprinosa do 10-tog u mjesecu za protekli mjesec

Obveznici u random odnosu s poslodavcem rezidentom Federacije koji su upućeni na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvu-minimalna osnovica 1.218,00 uz plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inostranstvu po Odluci Vlade.

Plaćanje doprinosa istovremeno sa isplatom plaće.

Za nisko akumulacijske djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata utvrđene posebnim propisom kantonalna skupštine ukoliko osiguranik obavlja samostalnu djelatnost obrta u skladu sa propisima o porezu na dohodak,I dohodak po tom osnovu plaća paušalno.

 

Zaposlenici u rudnicima uglja,tekstilnoj,kožnoj,industriji obuće I kojima se isplaćuje najniža plaća.

 

Za samostalnu djelatnost i taksi prevoza

                                                                                      

316,00

 

 

 

 

 

 

      

316,00

 

 

316,00

 

Dodatni doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje:

2,00% za osiguranike raspoređene na radon mjesto na kojem se 12 mj.ef.rada računa kao 14.mj.staža

3,00% za osiguranike raspoređene na radon mjesto na kojem se 12 mj.ef.rada računa kao 15.mj.staža,

6,00% za osiguranike raspoređene na radon mjesto n akojem se 12 mj.ef.rada računa preko 15 mj.staža.

Djelatnost poljoprivrede i šumarstva koja porez na dohodak utvrđuje po sonovu poslovnih knjiga

442,00

Djelatnost poljoprivrede i šumarstva koja ne plaća porez  na dohodak ili ukoliko porez na dohodak plaća prema paušalnoj osnovi

316,00

Samostalni poduzetnici mogu izabrati i višu osnovicu uvećanu za dva,odnosno tri puta.

 

 

Na primanje od druge samostalne djelatnosti i povremene samostalne djelatnosti,kao npr.ugovori o djelu,ugovori o autorskom djelu,naknada članovima nadzornog odbora,upravnog odbora,upravnog odbora,angažman naučnika,umjetnika,strućnjaka,novinara,sudskih vještaka trgovačkih putnika,agenata,sportskih sudija,delegate i dr. koji ove djelatnosti obavljaju pored neke svoje osnovne djelatnosti ili samostalnog rada.

Na teret obveznika 4 % za osnovno zdravstveno osiguranje.

Plaćanje doprinosa se vrši istovremeno sa isplatom primanja.

Na teret isplatioca 6 % za penzijsko invalidsko osiguranje.

Plaćanje doprinosa se vrši istovremeno sa isplatom primanja.