Kalendar direktnih poreza u FBIH

KALENDAR DIREKTNIH POREZA U FBIH

POREZ NA DOBIT

(mjesečno obračunavanje i plaćanje akontacije, a godišnje utvrđivanje konačne obaveze)

Ko?

Vrsta obaveze

Dokument

Primalac

Rok

SVA PRAVNA LICA

Prijava poreza na dobit

Obrazac PR-PD

Porezna uprava- nadležna ispostava

30. mart naredne godine u odnosu na godinu za koju se prijava odnosi

Plaćanje mjesečne akontacije utvrđene u Prijavi poreza na dobit

Virmanski nalog

Uplatni račun javnih prihoda

Do kraja narednog mjeseca u odnosu na mjesec na koji se odnosi obaveza

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

(mjesečno obračunavanje i plaćanje)

Ko?

Vrsta obaveze

Dokument

Primalac

Rok

SAMOSTALNI PODUZETNICI

Plaćanje doprinosa za zaposlene kod poduzetnika

Virmanski nalog

Uplatni račun javnih prihoda

Do kraja narednog mjeseca u odnosu na mjesec na koji se obračun vrši

Plaćanje poreza na dohodak za zaposlene kod poduzetnika

Virmanski nalog

Uplatni račun javnih rashoda

Zajedno sa isplatom plaće

Prijavljivanje plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za zaposlene kod poduzetnika

Specifikacija (Obrazac 2001)

Porezna uprava- nadležna ispostava

Istovremeno sa plaćanjem poreza na dohodak i doprinosa (zbirno za sve zaposlenike)

Prijavljivanje plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za zaposlene kod poduzetnika

MIP-1023

Porezna uprava- nadležna ispostava

Do 15-og narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji je plaćanje izvršeno (pojedinačno za svakog zaposlenika)

Plaćanje doprinosa za poduzetnika

Virmanski nalog

Uplatni računi javnih prihoda

Do 10-og narednog mjeseca u odnosu na mjesec na koji se plaćanje vrši

Prijavljivanje plaćenog doprinosa za poduzetnika

Specifikacija (Obrazac 2002)

Porezna uprava- nadležna ispostava

Do 10-og narednog mjeseca u odnosu na mjesec na koji se plaćanje vrši

Obračunavanje godišnje obaveze poreza na dohodak za vlasnike radnje

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Porezna uprava- nadležna ispostava

30. mart naredne godine u odnosu na godinu za koju se prijava odnosi

Plaćanje akontacije poreza na dohodak za vlasnika radnje

Virmanski nalog

Uplatni računi javnih prihoda

Do 15-og narednog mjeseca 

Prijava isplaćenih plaća i plaćenog poreza na dohodak za zaposlenike

GIP-1022

Porezna uprava- nadležna ispostava

28/29. februar naredne godine za prethodnu

SVA PRAVNA LICA- REZIDENTI

Plaćanje doprinosa za zaposlene u pravnom licu

Virmanski nalog

Uplatni računi javnih prihoda

Do kraja narednog mjeseca u odnosu na mjesec na koji se obračun vrši

Plaćanje poreza na dohodak za zaposlene u pravnom licu

Virmanski nalog

Uplatni računi javnih prihoda

Zajedno sa isplatom plaće

Prijavljivanje plaćenog poreza na dohodak  i doprinosa za zaposlene u pravnom licu- rezidente

Specifikacija (Obrazac 2001-A)

Porezna uprava- nadležna ispostava Uplatni računi javnih prihoda

Istovremeno sa plaćanjem poreza na dohodak i doprinosa (zbirno za sve zaposlenike)

Prijavljivanje plaćenog poreza na dohodak i doprinosa za zaposlene u pravnom licu- nerezidente

Specifikacija (Obrazac 2001-A)

Porezna uprava- nadležna ispostava Uplatni računi javnih prihoda

Istovremeno sa plaćanjem poreza na dohodak i doprinosa (zbirno za sve zaposlenike)

Prijavljivanje obračunate plaće, porez na dohodak i doprinosa za zaposlene u pravnom licu

MIP-1023

Porezna uprava- nadležna ispostava

Do 15-og narednog mjeseca u odnosu na mjesec za koji su se uplate desile

Prijava isplaćenih plaća i plaćenog poreza na dohodak za zaposlene u pravnom licu

GIP-1022

Porezna uprava- nadležna ispostava

28/29. februar naredne godine za prethodnu

PRAVNA LICA- NEREZIDENTI

Plaćanje poreza na dohodak i doprinosa za zaposlene u pravnom licu

Virmanski nalog

Uplatni računi javnih prihoda

Do 10-og narednog mjeseca