Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

U „Službenim novinama, broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljene su Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu („Službene novine FBiH“, broj 7/18).

Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinuOvim izmjenama promjenjena je tačka 3. kojom je propisana osnovica za obračun doprinosa za obveznike iz tačke 6. tačka 10. Zakona o doprinosima (za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kojima se isplaćuje najniža plaća i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata utvrñenih posebnim propisom kantonalne skupštine) i koja sada glasi:

“3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: 

u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,
u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.”

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinuU “Službenim novinama FBiH”, broj 7/18 od 31.01.2018. godine, objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.

Osnovice donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni minister finansija – federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE

ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA

ZA 2018. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.445,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 854,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 381,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 723,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 329,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 329,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 329,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 381,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 329,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2017. godine je 1.314,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Objavljen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

Objavljen Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiHU „Službenim novinama FBiH“, broj 72/17 od 22.9.2017. godine, objavljen je Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 23.9.2017. godine.

Ovim pravilnikom se propisuje postupak razvrstavanja i utvrđivanja brojčane oznake i naziva pretežne djelatnosti poslovnih subjekata prema Klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, način podnošenja prijave za razvrstavanje, izgled i sadržaj prijave za razvrstavanje, organ nadležan za izdavanje obavještenja o razvrstavanju, sadržaj obavještenja o razvrstavanju i način njegovog izdavanja, te vođenje Registra poslovnih subjekata.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/12).

Izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načina vođenja trgovačke knjige

Izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načina vođenja trgovačke knjigeU „Sl. novine FBiH“, broj 97/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige koji će se primjenjivati od 01.01.2018. godine.

Preciziran je način vođenja trgovačke knjige: pisani oblik, ručno ili elektronski, tako da omogućava kontrolu prometa, te je propisano da se potpisuje i ovjerava od strane odgovornog lica trgovca prije unosa podataka (dakle, više ne i od strane organa općine, grada ili kantona nadležan za poslove privrede).

Nadalje, jasno je propisano da ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti na način da uz cijenu oznake robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi.

Napominjemo, ranijim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  (“Sl. novine FBiH, broj 79/17) brisana je kaznena odredba u vezi prethodno navedenog (ranije obaveznog) načina povezivanja istaknutih cijena sa prijemnim listom ili red. br. zaduženja u TK preko označavanja rednog broja iz TK  i godine zaduženje.

Propisan je način evidentiranje kala, rastura, kvara i loma u skladu sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka upotrebe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr.), tj. vrši se storno knjiženjem u koloni 4.

Sadržaj svih ostalih izmjena i dopuna Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige možete pronaći na sljedećem linkuPravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodjena TK – izmjene i dopune

Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)

Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)U “Sl. novinama FBiH”, broj 55/17 objavljena je Odluka o objavljivanju i primjeni Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), kojom Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije BiH objavljuje:

  • MSFI 9 Finansijski instrumenti,
  • MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima,
  • Pojašnjenja MSFI-ja 15 i
  • MSFI 16 – Najmovi.

Ovi standardi primjenjivat će se u Federaciji Bosne i Hercegovine pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 1.1.2018. godine ili kasnije.

 Tekst Odluke možete pogledati na O V D J E

Rec.ba

Seminari